دانلود فهرست بهای 92

  سرانجام پس از چهار سال انتظار شاهد ابلاغ 15 فهرست بهاي واحد پايه سال 1392  از سوی نظام فنی و اجرایی کشور در تاريخ  27/03/1392 بودیم . که لینک اصلی دانلود مستقیم این فهارس بها در زیر آمده است.

 alt دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1392
alt دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1392
alt دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته سدسازي سال 1392
alt دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 1392
alt دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1392
alt دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 1392
alt دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1392
alt دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 1392
alt دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1392
alt دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال 1392
alt دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1392
alt دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1392
alt دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته تأسيسات برقي سال 1392
alt دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته تأسيسات مكانيكي سال 1392
alt دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1392

آخرین مطالب